Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

2.2.2. Přehled podnikatelských subjektů sektoru dopravy

Provozující 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Silniční doprava celkem 68 062 71 760 73 227 74 971 76 148 78 211
v tom: 
Silniční motorová veřejná doprava osobní 9 002 6 736 6 860 7 191 7 270 7 575
Silniční motorová doprava nákladní 59 060 65 024 66 367 67 780 68 878 70 636
  
Taxi 14 888 11 668 11 822 13 549 12 290 11 910
Vnitrozemská vodní doprava 416 248 252 292 264 517
Letecká doprava 132 158 154 157 177 182
Drážní doprava1) 438 386 380 361 367 364
Celkem 83 936 84 220 85 835 89 330 89 246 91 184

1) Jedná se o podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby), které provozují drážní dopravu na základě udělené licence na celostátní dráze, regionálních dráhách nebo na vlečkách

Zdroj: MPO, ÚCL, DÚ

excel Excel