Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

2.2.4. Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury (běžné ceny) (mil. Kč)

Druh infrastruktury 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Železniční1) 9 134,7 7 164,8 6 798,0 7 023,6 7 254,8 7 016,8
Silniční2) 7 209,0 8 413,6 9 461,5 10 435,7 15 423,2 16 369,5
Vnitrozemské vodní cesty 153,0 830,6 334,4 66,0 29,0 79,4
Letecká 455,8 350,0 436,5 431,2 231,5 362,1
Potrubní 47,3 37,6 34,3 40,1 39,9 42,5
Celkem 16 999,8 16 796,5 17 064,7 17 996,7 22 978,4 23 870,3

1) K 1. 1. 2003 došlo k transformaci Českých drah (ČD) s.o., a to na akciovou společnost ČD a Správu železniční dopravní cesty s.o., která je pověřena hospodařit s železniční dopravní cestou (v majetku státu). V r. 2003 se oproti předcházejícím rokům změnila struktura nákladů, do kterých již nejsou zahrnuty odpisy.
2) údaje za silniční infrastrukturu zahrnují výdaje na dálnice a silnice I., II. a III. třídy

Zdroj: MD, ČSÚ, SFDI, SŽDC,KÚ

excel Excel