Ročenka dopravy 2020

zpět zpět | Ročenka dopravy 2020 - přejít na obsah obsah 

Seznam použitých zkratek

a.s. akciová společnost
CIS Celostátní informační systém o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
CNG Stlačený zemní plyn
CRV Centrální registr vozidel
ČD České dráhy
ČSÚ Český statistický úřad
DG MOVE Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu
DI Drážní inspekce
Drážní úřad
EHK/OSN Evropská hospodářská komise OSN
ESVO Evropské společenství volného obchodu
EU Evropská unie
HDP Hrubý domácí produkt
IAD Individuální automobilová doprava
ICAO Mezinárodní organizace civilního letectví
IDS Integrované dopravní systémy
ITF Mezinárodní fórum pro dopravu
Krajský úřad
LPG Zkapalněný rafinérský plyn
MD Ministerstvo dopravy
MF Ministerstvo financí
MHD Městská hromadná doprava
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MV Ministerstvo vnitra
MZe Ministerstvo zemědělství
OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
PP ČR Policejní prezídium ČR
PPS Parita kupní síly
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
s.p. státní podnik
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
SPS Státní plavební správa
SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TJ Terra Joule
ÚCL Úřad pro civilní letectví ČR
ÚZPLN Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod
VOC Těkavé organické látky