NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-04

FORMULÁŘ:

Formulář     pokyny pro vyplňovánía) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech městské hromadné dopravy. Údaje budou využívány v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií. Údaje o přepravě jsou rovněž nezbytné pro plánování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury. Data jsou poskytována do mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu a i Evropské unie.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě pohonných hmot a trakční energie a počtem zaměstnanců.


b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující městskou hromadnou dopravu.


c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování


d) Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období


e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

 
 

zpět zpět