NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o letecké dopravě – výkony letišť, OD matice

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-12

FORMULÁŘ:

Formulář     pokyny pro vyplňovánía) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech letišť. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3, čl. 4 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, v platném znění, v rámci výkonu státní správy pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a poštovních zásilek, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.


b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Letiště s více než 10 000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.


c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování


d) Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období


e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

 
 

zpět zpět