2.3.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v železniční dopravě (OKEČ 60.1)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Průměrný počet aktivních podniků * 54 54 50 49 *
Počet pracujících majitelů firem a spolupracujících členů domácností k 31. 12. * 56 40 36 33 *
Počet zaměstnaných osob * 100 413 95 009 92 884 89 729 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách * 100 357 94 969 92 848 89 696 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený * 100 785 95 367 93 121 89 995 *
Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v mil. Kč) * 13 238 14 097 14 819 15 588 *
Ostatní osobní náklady (v mil. Kč) * 24 151 230 260 *
Průměrná měsíční mzda v Kč na 1 zaměstnance (fyzické osoby) * 10 992 12 370 13 300 14 482 *
Výnosy celkem (v mil. Kč) * 10 946 12 318 41 582 42 583 *
z toho:
celkové tržby (v mil. Kč) * 38 959 41 293 30 402 31 617 *
v tom:
tržby za prodej vlastních výrobků (v mil. Kč) * 30 624 31 954 243 353 *
tržby za prodej služeb (v mil. Kč) * 30 295 31 615 29 871 30 941 *
tržby za prodej zboží (v mil. Kč) * 328 339 288 323 *
 
Výkony (v mil. Kč) * 30 687 32 002 30 590 31 825 *
Účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) * 13 259 15 848 14 753 15 703 *
Náklady celkem (v mil. Kč) * 43 708 44 660 45 702 47 414 *
z toho:
výkonová spotřeba (v mil. Kč) * 17 428 16 155 15 837 16 122 *
náklady na prodané zboží (v mil. Kč) * 284 282 239 281 *
 
Vlastní jmění v mil. Kč k 31. 12. * 80 095 82 997 85 778 86 125 *
Pořízení investic celkem (v mil. Kč) * 12 100 14 388 13 376 14 788 *
v tom:
hmotných investic (v mil. Kč) * 11 855 14 105 13 223 14 719 *
nehmotných investic (v mil. Kč) * 245 282 153 69 *
 
Hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 167 072 176 729 187 406 198 725 *
Nehmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 1 923 2 230 2 485 2 514 *
Zásoby celkem k 31. 12. (v mil. Kč) * 1 746 1 906 1 928 1 912 *
Účetní přidaná hodnota na 1 zaměstnance vč. podnikatelů (v tis. Kč) * 132 167 159 175 *
Podíl výkonové spotřeby na výkonech v % * 56,8 50,5 51,8 50,7 *


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku