Ročenka dopravy 2001


 
Vydavatel

 
Seznam použitých zkratek

1.
Ministerstvo dopravy a spojů
1.1. Organizační struktura Ministerstva dopravy a spojů k 31.12.2001
1.2. Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy a spojů k 31.12.2001
1.2.1. Hospodářské organizace
1.2.2. Příspěvkové organizace
1.2.3. Rozpočtové organizace
1.2.4. Státní fondy
1.2.5. Zbytkové podniky
1.2.6. Podniky v likvidaci

2.
Ekonomické ukazatele vývoje národního hospodářství a dopravního sektoru
2.1. Vývoj národního hospodářství ČR
2.1.1. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR
2.1.2. Vybrané ukazatele ekonomiky ČR v běžných cenách
2.1.3. Odvětvová struktura HDP v běžných cenách
2.1.4. Indexy životních nákladů domácností
2.1.5. Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ
2.1.5.1. Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem
2.1.5.2. Počty jednotek v odvětví doprava, skladování, pošta a telekomunikace v registru ekonomických subjektů ČSÚ
2.1.6. Počty zaměstnanců a průměrné měsíční mzdy v jednotlivých odvětvích
2.1.6.1. Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
2.1.6.2. Průměrná měsíční mzda na fyzické osoby
2.1.7. Zahraniční obchod v Kč (v běžných cenách)
2.1.8. Zahraniční cestovní ruch
2.2. Souhrnné ukazatele ekonomiky dopravního sektoru
2.2.1. Tvorba HDP v odvětví dopravy v běžných cenách
2.2.2. Přehled podnikatelských subjektů sektoru dopravy
2.2.3. Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury v běžných cenách
2.2.4. Celkové neinvestiční výdaje do dopravní infrastruktury v běžných cenách
2.2.5. Investiční výdaje do dopravní infrastruktury z rozpočtu MDS a ze SFDI
2.2.6. Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob
2.2.7. Rozdělení státních výdajů na dopravu podle druhu
2.2.8. Hrubá peněžní vydání na dopravu - průměry na hlavu za rok
2.2.9. Průměrné ceny pohonných hmot
2.2.10. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě celkem (OKEČ 60-63)
2.3. Železniční doprava
2.3.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v železniční dopravě (OKEČ 60.1)
2.3.2. Skladba zaměstnanců hlavních železničních dopravců
2.4. Silniční doprava
2.4.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v silniční dopravě (OKEČ 60.2)
2.4.2. Podniky veřejné silniční nákladní dopravy
2.5. Vnitrozemská vodní doprava
2.5.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob ve vnitrozemské vodní dopravě (OKEČ 61)
2.5.2. Dopravci provozující nákladní dopravu po vnitrozemských vodních cestách
2.6. Letecká doprava
2.6.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v letecké dopravě (OKEČ 62)
2.7. Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
2.7.1. Hustota obyvatelstva
2.7.2. Tvorba HDP na jednoho obyvatele

3.
Dopravní infrastruktura
3.1. Infrastruktura železniční dopravy v km
3.1.1. Koleje
3.1.2. Tratě
3.2. Infrastruktura silniční a městské hromadné dopravy
3.2.1.      Infrastruktura silniční dopravy
3.2.2. Infrastruktura elektrické trakce městské hromadné dopravy
3.3. Splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu
3.4. Infrastruktura letecké dopravy
3.5. Infrastruktura potrubní dopravy
3.6. Infrastruktura kombinované dopravy
3.7. Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
3.7.1. Hustota dopravní infrastruktury v roce 1999
3.7.2. Provozní délka tratí v roce 1999
3.7.3. Délka dálnic a silnic v roce 1999 celkem

4.
Dopravní park
4.1. Železniční doprava
4.1.1. Lokomotivy
4.1.2. Elektrické jednotky a motorové vozy
4.1.3. Vozy osobní dopravy
4.1.4. Zavazadlové vozy
4.1.5. Nákladní železniční vozy
4.2. Silniční a městská hromadná doprava
4.2.1. Motocykly registrované v ČR
4.2.2. Osobní automobily registrované v ČR
4.2.3. Mikrobusy a autobusy registrované v ČR
4.2.4. Dopravní park elektrické trakce podniků městské hromadné dopravy
4.2.5. Nákladní vozidla registrovaná v ČR
4.2.6. Silniční tahače registrované v ČR
4.2.7. Návěsy registrované v ČR
4.2.8. Přívěsy registrované v ČR
4.3. Vnitrozemská vodní doprava
4.3.1. Motorové nákladní lodě
4.3.2. Vlečné a tlačné čluny
4.3.3. Vlečné a tlačné remorkéry
4.3.4. Osobní lodě
4.4. Letecká doprava - rejstřík letadel
4.4.1. Počet letadel se vzletovou hmotností 9 000 kg a více
4.4.2. Letadla podle jednotlivých typů se vzletovou hmotností vyšší než 9 000 kg
4.4.3. Počet letadel se vzletovou hmotností menší než 9 000 kg
4.5. Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
4.5.1. Železniční osobní vozy
4.5.2. Železniční nákladní vozy
4.5.3. Motocykly
4.5.4. Osobní automobily
4.5.5. Mikrobusy a autobusy
4.5.6. Silniční nákladní vozidla

5.
Přeprava
5.1. Osobní doprava
5.1.1. Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy
5.1.2. Přeprava cestujících po železnici
5.1.3. Veřejná autobusová doprava
5.1.4. Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.1.5. Letecká osobní doprava
5.1.5.1. Komerční letecká přeprava cestujících
5.1.5.2. Výkony letišť v osobní letecké dopravě
5.2. Nákladní doprava
5.2.1. Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy
5.2.2. Vnitrostátní přeprava zboží v České republice podle komodit zboží klasifikace NST/R (10)
5.2.2.1. Vnitrostátní přeprava zboží v České republice podle jednotlivých komodit celkem
5.2.2.2. Vnitrostátní přeprava zboží po železnici v České republice podle jednotlivých komodit zboží
5.2.2.3. Vnitrostátní přeprava zboží po silnici v České republice podle jednotlivých komodit zboží
5.2.2.4. Vnitrostátní přeprava zboží po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit zboží
5.2.3. Vývoz zboží z České republiky podle jednotlivých komodit zboží klasifikace NST/R (10)
5.2.3.1. Vývoz zboží z České republiky podle jednotlivých komodit celkem
5.2.3.2. Vývoz zboží po železnici z České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.3.3. Vývoz zboží po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.3.4. Vývoz zboží po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.4. Dovoz zboží do České republiky podle jednotlivých komodit zboží klasifikace NST/R (10)
5.2.4.1. Dovoz zboží do České republiky podle jednotlivých komodit celkem
5.2.4.2. Dovoz zboží po železnici do České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.4.3. Dovoz zboží po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.4.4. Dovoz zboží po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.5. Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky
5.2.5.1. Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky celkem
5.2.5.2. Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po železnici
5.2.5.3. Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po silnici
5.2.5.4. Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po vodních cestách
5.2.6. Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky
5.2.6.1. Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky celkem
5.2.6.2. Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky po železnici
5.2.6.3. Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky po silnici
5.2.6.4. Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po vodních cestách
5.2.7. Železniční nákladní doprava
5.2.7.1. Přeprava zboží po železnici
5.2.7.2. Vnitrostátní nákladní železniční doprava
5.2.8. Silniční nákladní doprava
5.2.8.1. Přeprava zboží po silnici
5.2.8.2. Vnitrostátní nákladní silniční doprava
5.2.9. Vnitrozemská vodní nákladní doprava
5.2.9.1. Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách
5.2.9.2. Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách
5.2.10. Letecká nákladní doprava
5.2.10.1. Komerční letecká přeprava zboží
5.2.10.2. Výkony letišť v letecké nákladní dopravě
5.2.11. Přeprava ropy na území ČR
5.2.12. Kombinovaná doprava
5.2.12.1. Přeprava velkých kontejnerů po železnici
5.2.12.2. Přeprava výměnných nástaveb po železnici
5.2.12.3. Přeprava nákladních automobilů po železnici
5.2.12.4. Přeprava silničních nákladních vozidel na lince Lovosice - Drážďany
5.3. Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
5.3.1. Přeprava cestujících po železnici
5.3.2. Individuální automobilová přeprava osob vozidly registrovanými v zemi
5.3.3. Veřejná autobusová doprava – autobusy registrovanými v zemi
5.3.4. Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě
5.3.5. Přeprava zboží po železnici
5.3.6. Přeprava zboží po silnici vozidly registrovanými v zemi
5.3.7. Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách

6.
Nehody v dopravě
6.1. Nehodové události v železniční dopravě
6.1.1. Struktura nehodových událostí v železniční dopravě
6.1.2. Oběti nehodových událostí v železniční dopravě
6.2. Nehody v silniční dopravě, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob
6.2.1. Počet nehod v silničním provozu podle místa a druhu nehody
6.2.2. Počty usmrcených a zraněných osob podle místa a druhu nehody v silničním provozu
6.2.3. Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých dnů v týdnu
6.2.4. Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých měsíců
6.3. Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě
6.4. Nehody v letecké dopravě
6.5. Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
6.5.1. Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob
6.5.2. Počet nehod v silničním provozu na dálnicích, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob
6.5.3. Počet usmrcených osob při nehodách v silničním provozu
6.5.4. Počet zraněných osob při nehodách v silničním provozu

7.
Vliv dopravy na životní prostředí
7.1. Spotřeba energie v dopravě celkem
7.1.1. Spotřeba energie v železniční dopravě
7.1.2. Spotřeba energie v silniční dopravě
7.1.3. Spotřeba energie ve vnitrozemské vodní dopravě
7.1.4. Spotřeba energie v letecké dopravě
7.1.5. Spotřeba pohonných hmot v silniční dopravě
7.2. Celkové emise z dopravy
7.2.1. Emise oxidu uhličitého (CO2 ) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.2. Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.3. Emise oxidu dusičitého (NO2 ) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.4. Emise oxidu dusného (N2 O) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.5. Emise těkavých organických látek za jednotlivé druhy dopravy
7.2.6. Emise metanu (CH4 ) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.7. Emise oxidu siřičitého (SO2 ) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.8. Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy
7.2.9. Emise olova (Pb) za jednotlivé druhy dopravy
7.3. Měrné emise za jednotlivé druhy dopravy na 1 obyvatele
7.3.1. Měrné emise oxidu uhličitého (CO2 )
7.3.2. Měrné emise oxidu uhelnatého (CO)
7.3.3. Měrné emise oxidu dusičitého (NO2 )
7.3.4. Měrné emise oxidu dusného (N2 O)
7.3.5. Měrné emise těkavých organických látek
7.3.6. Měrné emise metanu (CH4 )
7.3.7. Měrné emise oxidu siřičitého (SO2 )
7.3.8. Měrné emise pevných částic
7.3.9. Měrné emise olova (Pb)

8.
Grafy
8.1. Vývoj podílu počtu firem v dopravě a spojích na celkovém počtu firem v ČR a jejich podíl na celkové tvorbě HDP
8.2. Vývoj podílu počtu zaměstnanců v dopravě a spojích na celkovém počtu zaměstnanců a jejich podíl na tvorbě HDP
8.3. Vývoj průměrné měsíční mzdy a ročních výdajů na dopravu na obyvatele
8.4. Vývoj HDP a dotací do veřejné dopravy
8.5. Vývoj dotací do linkové autobusové dopravy a jejích přepravních výkonů
8.6. Vývoj dotací do železniční osobní dopravy a jejích přepravních výkonů
8.7. Vývoj vydání na provoz osobních automobilů na 1 obyvatele a odhadovaných přepravních výkonů IAD
8.8. Vývoj počtu obyvatel a počtu osobních automobilů
8.9. Vývoj HDP a přepravních výkonů nákladní dopravy
8.10. Vývoj vlakových kilometrů železniční dopravy a počtu usmrcených osob při nehodách
8.11. Vývoj odhadovaných vozových kilometrů silniční dopravy a počtu usmrcených osob při nehodách
8.12. Vývoj emisí z IAD v závislosti na přepravních výkonech
8.13. Vývoj emisí z VAD v závislosti na přepravních výkonech
8.14. Vývoj emisí ze silniční nákladní dopravy v závislosti na přepravních výkonech
8.15. Vývoj emisí ze železniční dopravy v závislosti na dopravních výkonech
8.16. Vývoj emisí z letecké dopravy v závislosti na přepravních výkonech

9.
Mapy
9.1. Silniční síť
9.2. Železniční síť
9.3. Letiště
9.4. Splavné vodní cesty
  Zpět    Home