Seznam použitých zkratek

Zkratka Význam

a.s.

akciová spolenost

CDV

Centrum dopravního výzkumu

CRV

Centrální registr vozidel Ministerstva dopravy a spojů

ČD

České dráhy

ČNB

Česká národní banka

ČSAD

Československá automobilová doprava

ČSAO

České automobilové opravny

ČSÚ

Český statistický úřad

DP

Dopravní podnik

Drážní úřad

ECMT

Evropská konference ministrů dopravy

EHK/OSN

Evropská hospodářská komise OSN

ESVO (EFTA)

Evropské společenství volného obchodu

EU

Evropská Unie

FISIM

Finanční služby nepřímo měřené

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb

HDP

Hrubý domácí produkt

IAD

Individuální automobilová doprava

ICAO

Mezinárodní organizace civilního letectví

IDS

Integrované dopravní systémy

IFR

Pravidla pro lety podle přístrojů

KNV

Krajský národní výbor

MDS

Ministerstvo dopravy a spojů

MF

Ministerstvo financí

MHD

Městská hromadná doprava

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MV

Ministerstvo vnitra

OECD

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností

s.p.

Státní podnik

SDP

Sdružení dopravních podniků

SEDVO

Středoevropská dohoda o volném obchodu

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SNS

Společenství nezávislých států

SPS

Státní plavební správa

TJ

Terra Joule

ÚAN

Ústřední autobusové nádraží

ÚCL

Úřad pro civilní letectví ČR

VOC

Těkavé organické látky

 
 

Země

AT

Rakousko

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DE

Německo

DK

Dánsko 

ES

Španělsko

FI

Finsko

FR

Francie

GB

Spojené Království

GR

Řecko

HU

Maďarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LU

Lucembursko

NL

Nizozemí

PL

Polsko

PT

Portugalsko

SE

Švédsko

SK

Slovenská republika

 
Zpět    Na hlavní stránku