NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-99

FORMULÁŘ:

Formulář     přílohy     pokyny pro vyplňování     číselníkya) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o silniční nákladní dopravě, a to jak u dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, v platném znění, posouzení vývoje přepravního trhu, zpracování analýz, koncepčních a strategických dokumentů a vytváření přepravních modelů a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy – pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce – místo nakládky a vykládky (v České republice kód kraje, v zahraničí kód státu a název obce nebo poštovní směrovací číslo), hmotnost věcí, druh věcí podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku, způsob balení, třída nebezpečných věcí.


b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.


c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové šetření


d) Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů uvedených ve výkazu


e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

 
 

zpět zpět