ROČENKA DOPRAVY 2003

OBSAH


Seznam použitých zkratek
Vývoj dopravního sektoru v r. 2003
1.          Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy k 31.12.2003
1.1.     Hospodářské organizace
1.2.     Příspěvkové organizace
1.3.     Rozpočtové organizace
1.4.     Státní fondy
1.5.     Zbytkové podniky
1.6.     Podniky v likvidaci
2.          Ekonomické ukazatele vývoje národního hospodářství a dopravního sektoru
2.1.     Vývoj národního hospodářství ČR
2.1.1.             Plnění státního rozpočtu ČR
2.1.2.             Vybrané ukazatele ekonomiky ČR
2.1.3.             Odvětvová struktura HDP
2.1.4.             Indexy životních nákladů domácností
2.1.5.             Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ 
2.1.5.1.        Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem
2.1.5.2.        Počty jednotek v odvětví doprava, skladování, pošta a telekomunikace v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu
2.1.6.             Počty zaměstnanců a průměrné měsíční mzdy v jednotlivých odvětvích
2.1.6.1.        Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
2.1.6.2.        Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby
2.1.7.             Zahraniční obchod v Kč
2.1.8.             Zahraniční cestovní ruch
2.2.     Souhrnné ukazatele ekonomiky dopravního sektoru
2.2.1.             Tvorba HDP v odvětví dopravy (v běžných cenách)
2.2.2.             Přehled podnikatelských subjektů sektoru dopravy
2.2.3.             Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury (v běžných cenách)
2.2.4.             Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury
2.2.5.             Investiční výdaje do dopravní infrastruktury z rozpočtu MD a ze SFDI
2.2.6.             Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob
2.2.7.             Hrubá peněžní vydání na dopravu - průměry na hlavu za rok
2.2.8.             Průměrné ceny pohonných hmot
2.2.9.             Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě celkem   (OKEČ 60-63)
2.3.     Železniční doprava
2.3.1.             Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v železniční dopravě (OKEČ 60.1)
2.3.2.             Skladba zaměstnanců hlavních železničních dopravců
2.4.     Silniční doprava
2.4.1.             Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v silniční dopravě (OKEČ 60.2)
2.4.2.             Podniky veřejné silniční nákladní dopravy
2.5.     Vnitrozemská vodní doprava
2.5.1.             Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob ve vnitrozemské vodní dopravě (OKEČ 61)
2.5.2.             Dopravci provozující nákladní dopravu po vnitrozemských vodních cestách
2.6.     Letecká doprava
2.6.1.             Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v letecké dopravě (OKEČ 62)
2.7.     Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
2.7.1.             Rozloha regionů ČR
2.7.2.             Počet obcí v regionech ČR
2.7.3.             Počet částí obcí v regionech ČR
2.7.4.             Počet obyvatel podle regionů ČR
2.7.5.             Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v regionech ČR
2.7.6.             Míra nezaměstnanosti v regionech ČR
2.7.7.             Hrubý domácí produkt v regionech ČR
2.7.8.             Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v regionech ČR
2.8.     Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
2.8.1.             Hustota obyvatelstva 
2.8.2.             Tvorba HDP na jednoho obyvatele
3.          Dopravní infrastruktura
3.1.     Infrastruktura železniční dopravy v km
3.1.1.             Koleje
3.1.2.             Tratě
3.2.     Infrastruktura silniční a městské hromadné dopravy 
3.2.1.             Infrastruktura silniční dopravy
3.2.2.             Infrastruktura elektrické trakce městské hromadné dopravy
3.3.     Splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu 
3.4.     Infrastruktura letecké dopravy
3.5.     Infrastruktura potrubní dopravy
3.6.     Infrastruktura kombinované dopravy
3.7.     Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
3.7.1.             Provozní délka železničních tratí
3.7.2.             Délka silnic
3.7.3.             Délka silnic I. třídy
3.7.4.             Délka dálnic v provozu
3.7.5.             Délka rychlostních komunikací
3.8.     Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
3.8.1.             Provozní délka tratí
3.8.2.             Provozní délka elektrizovaných tratí
3.8.3.             Délka dálnic celkem
3.8.4.             Délka státních a regionálních silnic celkem
4.          Dopravní park
4.1.     Železniční doprava
4.1.1.             Lokomotivy
4.1.2.             Elektrické jednotky a motorové vozy
4.1.3.             Vozy osobní dopravy
4.1.4.             Zavazadlové vozy
4.1.5.             Nákladní železniční vozy 
4.2.     Silniční a městská hromadná doprava
4.2.1.             Motocykly registrované v ČR
4.2.2.             Osobní automobily registrované v ČR
4.2.3.             Mikrobusy a autobusy registrované v ČR
4.2.4.             Dopravní park elektrické trakce podniků městské hromadné dopravy
4.2.5.             Nákladní vozidla registrovaná v ČR
4.2.6.             Silniční tahače registrované v ČR
4.2.7.             Návěsy registrované v ČR
4.2.8.             Přívěsy registrované v ČR
4.3.     Vnitrozemská vodní doprava
4.3.1.             Motorové nákladní lodě
4.3.2.             Vlečné a tlačné čluny
4.3.3.             Vlečné a tlačné remorkéry
4.3.4.             Osobní lodě
4.4.     Letecká doprava - rejstřík letadel
4.4.1.             Počet letadel se vzletovou hmotností 9 000 kg a více
4.4.2.             Letadla podle jednotlivých typů se vzletovou hmotností vyšší než 9 000 kg
4.4.3.             Počet letadel se vzletovou hmotností menší než      9 000 kg
4.5.     Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
4.5.1.             Motocykly registrované v ČR
4.5.2.             Osobní automobily registrované v ČR
4.5.3.             Autobusy registrované v ČR
4.5.4.             Nákladní vozidla registrovaná v ČR
4.5.5.             Silniční tahače registrované v ČR
4.5.6.             Návěsy registrované v ČR
4.5.7.             Přívěsy registrované v ČR
4.6.     Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
4.6.1.             Železniční osobní vozy
4.6.2.             Železniční nákladní vozy
4.6.3.             Motocykly
4.6.4.             Osobní automobily
4.6.5.             Mikrobusy a autobusy
4.6.6.             Silniční nákladní vozidla
5.          Přeprava
5.1.     Osobní doprava
5.1.1.             Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy
5.1.2.             Přeprava cestujících po železnici 
5.1.3.             Dopravní obsluha po železnici
5.1.4.             Veřejná autobusová doprava
5.1.5.             Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.1.6.             Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.1.7.             Letecká osobní doprava
5.1.7.1.        Obchodní letecká přeprava cestujících
5.1.7.2.        Výkony letišť v osobní letecké dopravě
5.2.     Nákladní doprava
5.2.1.             Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy
5.2.2.             Vnitrostátní přeprava zboží v České republice podle komodit zboží klasifikace NST/R (10)
5.2.2.1.        Vnitrostátní přeprava zboží v České republice podle jednotlivých komodit celkem
5.2.2.2.        Vnitrostátní přeprava zboží po železnici v České republice podle jednotlivých komodit zboží
5.2.2.3.        Vnitrostátní přeprava zboží po silnici v České republice podle jednotlivých komodit zboží
5.2.2.4.        Vnitrostátní přeprava zboží po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit zboží
5.2.3.             Vývoz zboží z České republiky podle jednotlivých komodit zboží klasifikace NST/R (10)
5.2.3.1.        Vývoz zboží z České republiky podle jednotlivých komodit celkem
5.2.3.2.        Vývoz zboží po železnici z České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.3.3.        Vývoz zboží po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.3.4.        Vývoz zboží po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.4.             Dovoz zboží do České republiky podle jednotlivých komodit zboží klasifikace NST/R (10)
5.2.4.1.        Dovoz zboží do České republiky podle jednotlivých komodit celkem
5.2.4.2.        Dovoz zboží po železnici do České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.4.3.        Dovoz zboží po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.4.4.        Dovoz zboží po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit zboží
5.2.5.             Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky
5.2.5.1.        Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky celkem
5.2.5.2.        Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po železnici
5.2.5.3.        Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po silnici
5.2.5.4.        Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po vodních cestách
5.2.6.             Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky
5.2.6.1.        Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky celkem
5.2.6.2.        Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky po železnici
5.2.6.3.        Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky po silnici
5.2.6.4.        Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po vodních cestách
5.2.7.             Železniční nákladní doprava
5.2.7.1.        Přeprava zboží po železnici
5.2.7.2.        Vnitrostátní nákladní železniční doprava
5.2.8.             Silniční nákladní doprava
5.2.8.1.        Přeprava zboží po silnici
5.2.8.2.        Vnitrostátní nákladní silniční doprava
5.2.9.             Vnitrozemská vodní nákladní doprava
5.2.9.1.        Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách
5.2.9.2.        Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách
5.2.10.          Letecká nákladní doprava
5.2.10.1.     Obchodní letecká přeprava nákladu a pošty
5.2.10.2.     Výkony letišť v letecké obchodní nákladní dopravě
5.2.11.          Přeprava ropy na území ČR
5.2.12.          Kombinovaná doprava
5.2.12.1.     Přeprava velkých kontejnerů po železnici
5.2.12.2.     Přeprava výměnných nástaveb po železnici
5.2.12.3.     Přeprava nákladních automobilů po železnici
5.2.12.4.     Přeprava silničních nákladních vozidel na lince Lovosice - Drážďany
5.3.     Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
5.3.1.             Region Hlavní město Praha
5.3.1.1.        Osobní doprava
5.3.1.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.1.1.2. V Veřejná autobusová doprava
5.3.1.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.1.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.1.2.        Nákladní doprava
5.3.1.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.1.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.1.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.1.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.1.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.1.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.1.2.7.   Vývoz zboží po vnitrozemských vodních cestách z regionu
5.3.1.2.8.   Dovoz zboží po vnitrozemských vodních cestách do regionu
5.3.1.2.9.   Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách v rámci regionu
5.3.2.             Středočeský kraj
5.3.2.1.        Osobní doprava
5.3.2.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.2.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.2.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.2.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.2.2.        Nákladní doprava
5.3.2.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.2.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.2.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.2.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.2.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.2.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.2.2.7.   Vývoz zboží po vnitrozemských vodních cestách z regionu
5.3.2.2.8.   Dovoz zboží po vnitrozemských vodních cestách do regionu
5.3.2.2.9.   Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách v rámci regionu
5.3.3.             Jihočeský kraj
5.3.3.1.        Osobní doprava
5.3.3.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.3.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.3.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.3.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.3.2.        Nákladní doprava
5.3.3.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.3.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.3.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.3.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.3.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.3.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.4.             Plzeňský kraj
5.3.4.1.        Osobní doprava
5.3.4.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.4.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.4.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.4.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.4.2.        Nákladní doprava
5.3.4.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.4.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.4.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.4.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.4.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.4.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.5.             Karlovarský kraj
5.3.5.1.        Osobní doprava
5.3.5.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.5.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.5.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.5.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.5.2.        Nákladní doprava
5.3.5.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.5.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.5.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.5.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.5.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.5.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.6.             Ústecký kraj
5.3.6.1.        Osobní doprava
5.3.6.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.6.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.6.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.6.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.6.2.        Nákladní doprava
5.3.6.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.6.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.6.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.6.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.6.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.6.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.6.2.7.   Vývoz zboží po vnitrozemských vodních cestách z regionu
5.3.6.2.8.   Dovoz zboží po vnitrozemských vodních cestách do regionu
5.3.6.2.9.   Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách v rámci regionu
5.3.7.             Liberecký kraj
5.3.7.1.        Osobní doprava
5.3.7.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.7.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.7.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.7.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.7.2.        Nákladní doprava
5.3.7.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.7.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.7.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.7.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.7.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.7.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.8.             Královehradecký kraj
5.3.8.1.        Osobní doprava
5.3.8.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.8.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.8.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.8.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.8.2.        Nákladní doprava
5.3.8.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.8.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.8.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.8.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.8.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.8.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.8.2.7.   Vývoz zboží po vnitrozemských vodních cestách z regionu
5.3.8.2.8.   Dovoz zboží po vnitrozemských vodních cestách do regionu
5.3.8.2.9.   Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách v rámci regionu
5.3.9.             Pardubický kraj
5.3.9.1.        Osobní doprava
5.3.9.1.1.   Dopravní obsluha po železnici
5.3.9.1.2.   Veřejná autobusová doprava
5.3.9.1.3.   Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.9.1.4.   Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.9.2.        Nákladní doprava
5.3.9.2.1.   Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.9.2.2.   Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.9.2.3.   Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.9.2.4.   Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.9.2.5.   Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.9.2.6.   Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.9.2.7.   Vývoz zboží po vnitrozemských vodních cestách z regionu
5.3.9.2.8.   Dovoz zboží po vnitrozemských vodních cestách do regionu
5.3.9.2.9.   Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách v rámci regionu
5.3.10.          Vysočina
5.3.10.1.     Osobní doprava
5.3.10.1.1.                        Dopravní obsluha po železnici
5.3.10.1.2.                        Veřejná autobusová doprava
5.3.10.1.3.                        Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.10.1.4.                        Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.10.2.     Nákladní doprava
5.3.10.2.1.                        Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.10.2.2.                        Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.10.2.3.                        Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.10.2.4.                        Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.10.2.5.                        Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.10.2.6.                        Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.11.          Jihomoravský kraj
5.3.11.1.     Osobní doprava
5.3.11.1.1.                        Dopravní obsluha po železnici
5.3.11.1.2.                        Veřejná autobusová doprava
5.3.11.1.3.                        Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.11.1.4.                        Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.11.2.     Nákladní doprava
5.3.11.2.1.                        Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.11.2.2.                        Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.11.2.3.                        Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.11.2.4.                        Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.11.2.5.                        Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.11.2.6.                        Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.12.          Olomoucký kraj
5.3.12.1.     Osobní doprava
5.3.12.1.1.                        Dopravní obsluha po železnici
5.3.12.1.2.                        Veřejná autobusová doprava
5.3.12.1.3.                        Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.12.1.4.                        Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.12.2.     Nákladní doprava
5.3.12.2.1.                        Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.12.2.2.                        Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.12.2.3.                        Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.12.2.4.                        Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.12.2.5.                        Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.12.2.6.                        Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.13.          Zlínský kraj
5.3.13.1.     Osobní doprava
5.3.13.1.1.                        Dopravní obsluha po železnici
5.3.13.1.2.                        Veřejná autobusová doprava
5.3.13.1.3.                        Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.13.1.4.                        Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.13.2.     Nákladní doprava
5.3.13.2.1.                        Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.13.2.2.                        Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.13.2.3.                        Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.13.2.4.                        Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.13.2.5.                        Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.13.2.6.                        Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.3.14.          Moravskoslezský kraj
5.3.14.1.     Osobní doprava
5.3.14.1.1.                        Dopravní obsluha po železnici
5.3.14.1.2.                        Veřejná autobusová doprava
5.3.14.1.3.                        Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
5.3.14.1.4.                        Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí
5.3.14.2.     Nákladní doprava
5.3.14.2.1.                        Vývoz zboží po železnici z regionu 
5.3.14.2.2.                        Dovoz zboží po železnici do regionu
5.3.14.2.3.                        Přeprava zboží po železnici v rámci regionu
5.3.14.2.4.                        Vývoz zboží po silnici z regionu
5.3.14.2.5.                        Dovoz zboží po silnici do regionu
5.3.14.2.6.                        Přeprava zboží po silnici v rámci regionu
5.4.     Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
5.4.1.             Přeprava cestujících po železnici
5.4.2.             Individuální automobilová přeprava osob vozidly registrovanými v zemi 
5.4.3.             Veřejná autobusová doprava – autobusy registrovanými v zemi
5.4.4.             Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě
5.4.5.             Přeprava zboží po železnici
5.4.6.             Přeprava zboží po silnici vozidly registrovanými v zemi
5.4.7.             Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách
6.          Nehody  v dopravě
6.1.     Nehodové události v železničním provozu
6.1.1.             Počet vážných nehod v železničním provozu
6.1.2.             Oběti nehodových událostí v železničním provozu
6.2.     Nehody v silniční dopravě, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob  
6.2.1.             Počet nehod v silničním provozu podle místa a druhu nehody
6.2.2.             Počty usmrcených a zraněných osob podle místa a druhu nehody v silničním provozu
6.2.3.             Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých dnů v týdnu
6.2.4.             Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých měsíců
6.3.     Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě
6.4.     Nehody v civilním letectví
6.5.     Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
6.5.1.             Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob
6.5.2.             Počet zraněných osob při nehodách silničním provozu
6.5.3.             Počet usmrcených osob (do 30 dní od data nehody) při nehodách v silničním provozu
6.6.     Mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi
6.6.1.             Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob
6.6.2.             Počet nehod v silničním provozu na dálnicích, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob  
6.6.3.             Počet usmrcených osob při nehodách v silničním provozu
6.6.4.             Počet zraněných osob při nehodách v silničním provozu
7.          Vliv dopravy na životní prostředí
7.1.     Spotřeba energie v dopravě celkem
7.1.1.             Spotřeba energie v železniční dopravě
7.1.2.             Spotřeba energie v silniční dopravě
7.1.3.             Spotřeba energie ve vnitrozemské vodní dopravě
7.1.4.             Spotřeba energie v letecké dopravě
7.1.5.             Spotřeba pohonných hmot v silniční dopravě
7.2.     Celkové emise z dopravy
7.2.1.             Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.2.             Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.3.             Emise NOx za jednotlivé druhy dopravy
7.2.4.             Emise oxidu dusného (N2O) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.5.             Emise těkavých organických látek za jednotlivé druhy dopravy
7.2.6.             Emise metanu (CH4) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.7.             Emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy
7.2.8.             Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy
7.2.9.             Emise olova (Pb) za jednotlivé druhy dopravy
7.3.     Měrné emise za jednotlivé druhy dopravy na 1 obyvatele
7.3.1.             Měrné emise oxidu uhličitého (CO2)
7.3.2.             Měrné emise oxidu uhelnatého (CO)
7.3.3.             Měrné emise NOx
7.3.4.             Měrné emise oxidu dusného (N2O)
7.3.5.             Měrné emise těkavých organických látek 
7.3.6.             Měrné emise metanu (CH4)
7.3.7.             Měrné emise oxidu siřičitého (SO2)
7.3.8.             Měrné emise pevných částic
7.3.9.             Měrné emise olova (Pb)
8.          Grafy
8.1.     Vývoj podílu počtu firem v dopravě a spojích na celkovém počtu  firem v ČR a jejich podíl na celkové tvorbě HDP
8.2.     Vývoj podílu počtu zaměstnanců v dopravě a spojích na celkovém počtu zaměstnanců a jejich podíl na tvorbě HDP
8.3.     Vývoj průměrné měsíční mzdy a ročních výdajů na dopravu na obyvatele
8.4.     Vývoj HDP a dotací do veřejné dopravy
8.5.     Vývoj dotací do linkové autobusové dopravy a jejích přepravních výkonů
8.6.     Vývoj dotací do železniční osobní dopravy a jejích přepravních výkonů
8.7.     Vývoj vydání na provoz osobních automobilů na 1 obyvatele a odhadovaných přepravních výkonů IAD
8.8.     Vývoj počtu obyvatel a počtu osobních automobilů
8.9.     Vývoj HDP a přepravních výkonů nákladní dopravy
8.10.  Vývoj vlakových kilometrů železniční dopravy a počtu usmrcených osob při nehodách
8.11.  Vývoj odhadovaných vozových kilometrů silniční dopravy a počtu usmrcených osob při nehodách
8.12.  Vývoj emisí z IAD v závislosti na přepravních výkonech
8.13.  Vývoj emisí z veřejné autobusové dopravy v závislosti na přepravních výkonech
8.14.  Vývoj emisí ze silniční nákladní dopravy v závislosti na přepravních výkonech
8.15.  Vývoj emisí ze železniční dopravy v závislosti na dopravních výkonech
8.16.  Vývoj emisí z letecké dopravy v závislosti na přepravních výkonech
9.          Mapy
9.1.     Silniční síť
9.2.     Železniční síť
9.3.     Letiště
9.4.     Splavné vodní cesty
9.5.     Regiony NUTS 3